კვლევები

  საველე კვლევა

  stud1 cropped
  • კონცეპტუალური კვლევა;
  • ადგილობრივი პირობების შეფასება
  • უბნის შერჩევის კვლევა
  • საწყისი მონაცემების შეგროვება და ანალიზი
  • ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება;
  • ფონური პირობების კვლევა
  • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
  Home Field Investigattion Services cropped edited
  • ტოპოგრაფიული კვლევა;
  • გეოტექნიკური კვლევა
  • ჰიდროლოგიური კვლევა

  დაპროექტება

  მშენებლობა და მშენებლობის ზედამხედველობა

  Home Design Services last
  • საცხოვრებელი სახლები
  • საზოგადოებრივი შენობები
  • სამრეწველო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები
  • სხვადასხვა ტიპის შენობა-ნაგებობების
   კონსტრუქციული პროექტირება
  • გზები
  • წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელები
  • ეროზიის და წარეცხვის საკონტროლო ნაგებობები
  • დროებითი და მუდმივი საცხოვრებელი კემპები
  Home Construction Services last1
  • საცხოვრებელი სახლები
  • საზოგადოებრივი შენობები
  • სამრეწველო დანიშნულების შენობა-ნაგებობები
  • შენობების რემონტი
  • ჰიდროელექტროსადგურები, ქარის და მზის ელექტროსადგურები
  • გზები
  • წყალმომარაგების ქსელები, საკანალიზაციო ქსელები და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარები
  • ეროზიის და წარეცხვის საკონტროლო ნაგებობები
  • დროებითი და მუდმივი საცხოვრებელი კემპები

   

  © 2002-2024 IDC Ltd. All Rights Reserved. Developed By GT-studio

  ძებნა